1/10/2023 1:20:22 PM 1/10/2023 1:20:22 PM
قابل توجه دانشجویان محترم جهت شرکت در امتحانات پایان ترم
1/10/2023 1:20:22 PM | 111

قابل توجه دانشجویان محترم جهت شرکت در امتحانات پایان ترم

 

۱-ر عایت موازین بهداشتی و داشتن ماسک الزامی می باشد.

۲-داشتن پرینت کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجویی الزامی می باشد.

۳-همراه داشتن موبایل ، ساعت هوشمند و هرگونه وسایل ارتباطی هوشمند در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

۴-در امتحاناتی که استفاده از کتاب و ماشین حساب مجاز می باشد، رد و بدل کردن کتاب و ماشین حساب بین دانشجویان ممنوع می باشد.

۵-استفاد از موبایل به عنوان ماشین حساب ممنوع می باشد

۶- دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دوره های تحصیلی

ماده ۱- دانشجو موظف است در صورت بروز بیماری، در روز امتحان جهت درمان بیماری و دریافت گواهی استعلاجی به منظور استفاده از حذف پزشکی به پزشک معتمد دانشگاه  مراجعه نماید.

تبصره ۲: مراجعه به پزشک به علت بیماری سرپایی با تظاهرات بالینی جزئی که با مصرف دارو قابل کنترل باشد نمی تواند الزامآ دلیلی برای صدور گواهی استعلاجی باشد.

ماده ۲- دانشجو گواهی استعلاجی خود را به همراه تمام مدارک پزشکی در اولین روز بعد از استراحت مطلق شخصآ به دانشگاه ارائه دهد تا عملآ امکان بررسی دقیق تر وجود داشته باشد. اصولآ گواهی های پزشکی که بیش از ۲ روز کاری از پایان تاریخ صدور آن ها یا از زمان استراحت مطلق ذکر شده در آن ها گذشته، قابل بررسی نخواهد بود.

تبصره ۱: گواهی های صادره پس از بررسی توسط دانشگاه تایید یا رد خواهد شد. این بررسی حداکثر پنج روز کاری طول خواهد کشید.

تذکر: گواهی استعلاجی برای بعضی بیماری ها ضرورتآ نمی تمواند دلیلی برای عدم شرکت در امتحان باشد. در بسیاری از موارد فرد با مراجعه به موقع به پزشک و رسیدگی، می تواند در امتحان مربوطه شرکت نماید. در دست داشتن هر گواهی پزشکی به مفهوم مجوز عدم شرکت در امتحان نیست و پزشک معتمد با در نظر گرفتن دلایل پزشکی به بررسی آن ها می پردازد و نظر خود را اعلام م نماید.

ماده ۳- در صورت بستری شدن کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان عینآ مانند ماده ۲ عمل می شود و در صورت بستری شدن بیش از ۲۴ ساعت در بیمارستان، لازم است بعد از ترخیص تصویر برگ پذیرش و خلاصه پرونده خود را ممهور به مهر بیمارستان حداکثر ظرف ۱۵ روز به دانشگاه ارائه نماید.

در صورت عدم تایید گواهی توسط پزشک معتمد غیبت غیر مجاز و نمره صفر منظور خواهد شد.

ماده ۴ : در صورتی که دانشجو به دلیل موجهی نتواند در امتحانات پایان نیمسال شرکت نماید، موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از آخرین امتحان دلایل و مدارک خود را به صورت مکتوب جهت بررسی موجه نمودن غیبت، به امور آموزش دانشگاه جهت بررسی در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه نماید. به مدارکی که پس از ۱۵ روز تحویل داده شود،ترتیب اثر نخواهد شد.

 

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر