معرفی مدیران
10/14/2021 9:56:16 AM | 1057

 • معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه: دکتر فرید صمصامی خداداد
  دکترای مهندسی برق - مخابرات
 • vice president for academic affairs and research
 • تلفن:داخلی 166
  نمابر :
  آدرس پست الکترونیک: samsami@ausmt.ac.ir
 • صفحه خانگی
 •  
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی


 • دکتر مجید اسحق نیموری
 • دکتری مهندسی مکانیک
 • دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین
 • تلفن:  ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱  داخلی: 130
 • پست الکترونیک:m.eshagh@ausmt.ac.ir
مدیر امور پژوهشی و فناوری

 

 • دکتر مجتبی رنجبر
 • دکترای ژنتیک مولکولی
 • دانشیار دانشکده زیست فناوری
 • پست الکترونیک: ranjbarf@ausmt.ac.ir
رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

دکتر  امیر خاکی 
 • دکتری تخصصی مامایی دام
 • استادیار دانشکده دامپزشکی
 • پست الکترونیک: a.khaki@ausmt.ac.ir
رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر محمد سلیمانی لشکناری
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حسین اسفندیان
 • دکتری مهندسی شیمی
 • تلفن: ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۶۱
 • پست الکترونیک: h.esfandian@ausmt.ac.ir
 •