معرفی مدیران
5/1/2023 12:46:37 PM | 1893

 

 
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی


 • دکتر هاجر رجائی لیتکوهی

 • دکترای نانو فیزیک
 • استادیار دانشکده زیست فناوری
 • تلفن:  ۴۴۴۴۲۱۳۶-۰۱۱  داخلی ۲۳۰
 • پست الکترونیک:   h.rajaei@ausmt.ac.ir
 •  
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حسین اسفندیان
 • دکتری مهندسی شیمی
 • تلفن: ۳۸ الی ۴۴۴۴۲۱۳۵-۰۱۱ داخلی ۱۶۱
 • پست الکترونیک: h.esfandian@ausmt.ac.ir
 
رئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

 

دکتر  حکیمه گاوزن
 • استادیار دانشکده دامپزشکی
 • پست الکترونیک: 
 
رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر سمیه رهایی
 • دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی
 • استادیار دانشکده زیست فناوری
 • پست الکترونیک: s.rahaiee@ausmt.ac.ir
 •