معرفی کارکنان
11/17/2021 3:41:49 PM | 232

 آموزش
آقای حسین بهداد
 • سمت: رییس اداره پذیرش و ثبت نام
 • شماره داخلی: 131
آقای حسین یوسف زاده 
 • سمت: رییس اداره فارغ التحصیلان
 • شماره داخلی: 
 • آقای محمد عابدی 
 • سمت: کارشناس آموزش
 • شماره داخلی:
خانم نازنین موسوی 
 • سمت: کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی:
 
فناوری اطلاعات
 
آقای مهندس سید قاسم حسنی
 • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 • شماره داخلی:
 
آزمایشگاه
خانم دکتر معصومه رضایی 
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • شماره داخلی:
خانم یگانه سلیمی 
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • شماره داخلی:
خانم زلیخا شیروانی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی:
 
آقای سید رضا حسنی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی:
 
کتابخانه
آقای علی محمد نقدی  
 • سمت: کارشناس کتابخانه
 • شماره داخلی:
خانم لیلا شعبانی  
 • سمت: کارشناس کتابخانه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی: