معرفی کارکنان
5/30/2022 2:12:31 PM | 1362

 آموزش
آقای حسین بهداد
 • سمت: رییس اداره پذیرش و ثبت نام
 • شماره داخلی: 131
آقای حسین یوسف زاده 
 • سمت: رییس اداره فارغ التحصیلان و مشمولین
 • شماره داخلی: 137
 • آقای محمد عابدی 
 • سمت: کارشناس آموزش
 • شماره داخلی: 138
خانم نازنین موسوی 
 • سمت: کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی: 132
 
 
فناوری اطلاعات
 
آقای مهندس سید قاسم حسنی
 • سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
 • شماره داخلی: 106
 
 
آزمایشگاه
خانم دکتر معصومه رضایی 
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • شماره داخلی: 107
خانم یگانه سلیمی 
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • شماره داخلی: 107
خانم زلیخا شیروانی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی:
 
آقای سید رضا حسنی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی: 155
 
کتابخانه
 •  
خانم لیلا شعبانی  
 • سمت: کارشناس کتابخانه دانشکده دامپزشکی
 • شماره داخلی: