شورای پژوهشی
7/28/2021 11:58:58 AM | 671

 

 

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه :

1 - سیاست گذاری ، نظارت و ارزیابی برنامه های پژوهشی و فناوری

2 - بررسی و تصویب طرح های پژوهشی

3- تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

4 - بررسی پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی در سطح دانشگاه

5 - شناسایی و رفع موانع پژوهش در دانشگاه

6 - بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که معاونان دانشگاه ها به شورا ارجاع می دهد.

7 - تعیین خط مشی و اساسنامه کتابخانه های دانشگاه در فرآهم اوری مواد ارائه خدمات اطلاع رسانی

 

اعضای این شورا عبارتند از:  معاون آموزشی و پژوهشی -رئیسان دانشکده ها -رئیس آزمایشگاه-رئیس ارتباط با صنعت و رئیس آموزش های آزاد دانشگاه