معرفی معاون آموزشی و پژوهشی
4/17/2023 10:57:41 AM | 367

  • معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه: دکتر مجتبی رنجبر
    دکترای ژنتیک مولکولی
  • vice president for academic affairs and research
  • تلفن:داخلی ۱۶۶
    آدرس پست الکترونیک: ranjbarf@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی